Istraživanje o pravu nekih marginlizarinih grupa na slobodu udruživanja sa posebnim akcentom na sport

Ustav Bosne i Hercegovine  daje Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (Konvencija) supermaciju odnosno formulacijom člana II/2 utvrđujući da je ”direktno primjenjiva” i ”iznad svakog drugog prava” što podrazumijeva samoizvršivost te odredbe kao i cjelovitost pravnog sistema Bosne i Hercegovine, uključujući i ustavni sistem. Članom 11. Konvencije  propisano je da…..